Algemene voorwaarden - BeerSelect

Uitzondering:

Zoals aangegeven op het product “NIEUW: Giftbox  Regio Gent”  wordt dit product enkel geleverd binnen regio groot Gent op adressen met volgende postcodes:

“9000 / 9030 / 9031 / 9032 / 9040 / 9041 / 9042 / 9050 / 9051 / 9052 / 9070 / 9090 / 9820 / 9830 / 9831”

Deze levering zal, zoals aangeven op het product gebeuren op Zaterdag 23 december 2017. Als een klant aangeeft dat hij dit product foutief heeft gekocht, dan dient hij ons te contacteren.

 

 

Ondernemingsgegevens


ARTEpreneur CVBA SO

Maatschappelijke zetel: Hoogpoort 15, 9000 Gent

Ondernemingsnummer: 0633692189

Btw-identificatienummer België: BE0633692189

Vergunning nummer: 0633692189GAL7

RPR Gent

 

Handelend onder de naam: BeerSelect

Vestigingsadres: Zwijnaardstesteenweg 130, 9000 Gent

E-mail: info@beerselect.be

Telefoonnummer België: +32497663541 (lokaal tarief) Bereikbaarheid: 10u-18u 7 dagen per week

 

Artikel 1 - Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van ARTEpreneur, handelend onder de naam BeerSelect, een CVBA-SO met maatschappelijke zetel te Hoogpoort 15, 9000 Gent, BTW 0633692189, RPR Gent, (hierna “BeerSelect”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BeerSelect moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BeerSelect aanvaard zijn.

 

Artikel 2 - Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of die afwijken van wat wordt geleverd.

 

Artikel 3 - Aanbod

  

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BeerSelect niet. BeerSelect is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BeerSelect. BeerSelect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4 - Online aankopen

 

De Klant dient het/de gewenste product(en) toe te voegen aan de winkelmand. De bestelling is hierdoor nog niet geplaatst. Ook bevindt de Klant zich nog steeds in de mogelijkheid een niet gewenst product te verwijderen of de hoeveelheid aan te passen.

Via de winkelmand kan de Klant de bestelprocedure aanvangen. Indien de Klant over een kortingscode beschikt, bestaat de mogelijkheid deze te gebruiken door de kortingscode in te geven. De Klant drukt vervolgens op de knop ‘bestelling afronden’.

De Klant vult vervolgens de noodzakelijke gegevens in. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van correcte gegevens. Hierna kiest de Klant de gewenste verzendmethode. De Klant geeft vervolgens ook de gewenste betaalmethode aan. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via Sofort

- via Bancontact/Mister Cash

- via overschrijving op rekeningnummer BE66068906020443

- via iDEAL

- via MasterCard

- via Visa

- via KBC

- via Belfius

 

De Klant heeft de mogelijkheid om de bestelling te controleren. De Klant kan een eventuele kortingscode ingeven en krijgt de mogelijkheid opmerkingen te formuleren in verband met zijn bestelling. De Klant aanvaardt de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk door het hokje ‘Door op ‘Kopen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.’ aan te vinken. Door vervolgens op de knop ‘kopen’ te drukken, wordt de bestelling geplaatst en vangt de betaalprocedure aan.

Door online te bestellen verklaart de koper aan BeerSelect de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken.

BeerSelect is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5 - Voorwaarden voor het gebruik van kortingscodes

 

In het kader van een actie of wedstrijd kan de Klant per e-mail kortingscodes toegestuurd krijgen. De kortingscodes zijn uitsluitend te gebruiken voor de aankoop van artikelen op www.beerselect.be.

De kortingscodes zijn uitsluitend te gebruiken gedurende een periode van 6 maanden na het verkrijgen van de kortingscode. De korting is slechts geldig op één product (beerbox) en niet op de totale bestelling, tenzij anders vermeld bij het verkrijgen van de kortingscode. Kortingscodes kunnen slechts één keer gebruikt worden en kunnen voor dezelfde bestelling niet worden gebruikt in combinaties met andere kortingscodes. 

Als de Klant een bestelling plaatst voor een product waarvan de waarde lager is dan het bedrag van de kortingsactie, zal geen vergoeding of resterend krediet aan de Klant worden terugbetaald.

Als het krediet van een kortingsactiebon onvoldoende is voor de bestelling die de Klant wenst te plaatsen, dan kan de Klant het verschil bijpassen door middel van betaling. 

De kortingscodes zijn steeds persoonlijk. Het doorgeven van kortingscodes is verboden. Indien een Klant zich hieraan schuldig maakt, behoudt BeerSelect zich het recht voor om het account van de Klant te sluiten en/of een andere wijze van betaling te eisen.

 

Artikel 6 - Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Het moment van verzending is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Ingeval van betaling via overschrijving wordt/worden het/de product(en) pas verzonden van zodra het te betalen bedrag volledig aan BeerSelect is overgemaakt. Ingeval van betaling via Bancontact/Mister Cash, Belfius of Sofort wordt/worden het/de product(en) verzonden van zodra de betalingsprocedure correct is doorlopen, de bank de betaling heeft bevestigd en de bestelling door ons verwerkt is.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden steeds en uitsluitend geleverd in België, zodat de Klant steeds een vestiging of vast verblijfsadres voor levering dient op te geven bij bestelling. BeerSelect maakt gebruik van de diensten van Bpost. De kosten van verzending worden gedragen door BeerSelect, tenzij anders vermeld bij bestelling.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het door de Klant opgegeven adres geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan BeerSelect.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant van zodra hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

   

Artikel 7 - Herroepingsrecht

  

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BeerSelect.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BeerSelect via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BeerSelect heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Artepreneur, Hoogpoort 15, 9000 Gent. De Klant kan gebruik maken van de aangeboden retourdienst van Bpost. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BeerSelect zich het recht voor om van de Klant een vergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal BeerSelect alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat BeerSelect op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. BeerSelect kan wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

BeerSelect betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  

Artikel 8 - Garantie

  

Krachtens de artikelen 1649bis tot 1649octies Burgerlijk Wetboek heeft de consument wettelijke rechten. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met BeerSelect en het artikel op kosten van BeerSelect terug te bezorgen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BeerSelect zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijk garantie is nooit van toepassing op een gebrek aan overeenstemming dat ontstaat ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Een gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9 - Klantendienst

  

Eventuele klachten kunnen gericht worden aan BeerSelect via het volgende e-mailadres: info@beerselect.be of via het volgende nummer: +32497 66 35 41. BeerSelect is bereikbaar tussen  10u en 18u op weekdagen.

 

Artikel 10 - Privacy

 

10.1 Algemeen

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, BeerSelect respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden (zoals bijvoorbeeld een door ons uitgegeven krantje).

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de Klant zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BeerSelect, Zwijnaardsesteenweg 130, 9000 Gent, info@beerselect.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens van de Klant. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de gegevens van de Klant voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot BeerSelect, Zwijnaardsesteenweg 130, 9000 Gent, info@beerselect.be.

Wij behandelen de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Desgewenst kan de Klant een account aanmaken op onze website. Hiervoor slaat BeerSelect naam, adres, telnr., e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses op zodat de Klant deze gegevens niet steeds opnieuw moet invoeren. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de Klant wordt gecodeerd opgeslagen, BeerSelect heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant.

BeerSelect houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien de Klant vragen heeft over dit privacy statement, kan de Klant ons contacteren op via het volgende e-mail: info@beerselect.be of via het volgende nummer: +32497 66 35 41. BeerSelect is bereikbaar tussen  10u en 18u, 7 dagen per week.

 

10.2 Beveiliging van de website www.beerselect.be

 

De website beschikt over een SSL-beveiligingscertificaat en wordt bereikt via een beveiligde https-verbinding.

 

10.3 Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van computer van de Klant of op het mobiele apparaat van de Klant geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.  Dit kan de Klant doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

10.4 Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op De computer van de Klant worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De Klant kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser van de Klant de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. BeerSelect wijst de Klant er echter op dat de Klant in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft de Klant toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Artikel 11 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BeerSelect om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12 - Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd voor de beslechting van eventuele geschillen.

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan BeerSelect

Zwijnaardstesteenweg 130, 9000 Gent

E-mail: info@beerselect.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*) :

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) :

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

 

BeerSelect

  • Dé webshop voor Belgische speciaalbieren
  • +32 (0)4 97 66 35 41
  • info@beerselect.be
Copyright 2017 BeerSelect - Powered by Lightspeed
iDEAL MasterCard Visa Bank transfer Bancontact / Mister Cash SOFORT Banking Belfius KBC
Wij gebruiken cookies om je gebruikservaring op onze website te verbeteren. Gaat u hiermee akkoord? Manage cookies